برچسب: پلیمر کیو

پلیمرکیو 0

معرفی سامانه پلیمر کیو (بستری برای ارتباط صنایع پلیمری و متخصصین)

 پلیمر کیو بستری برای ارتباط صنایع پلیمری و متخصصین در زمینه های گوناگون دانش پلیمر با هدف ارتقای صنعت پلیمر و تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه چرا پلیمر کیو؟ -رفع مشکلات صنایع پلیمری از...