سامانه پلیمر کیو (پرسش و پاسخ با متخصصان)

پلیمرکیو
پلیمرکیو
پلیمرکیو

 پلیمر کیو

بستری برای ارتباط صنایع پلیمری و متخصصین در زمینه های گوناگون دانش پلیمر با هدف ارتقای صنعت پلیمر و تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه

چرا پلیمر کیو؟

-رفع مشکلات صنایع پلیمری از طریق ارتباط با متخصصان و ایجاد سوال و یا پروژه های پلیمری
– ارسال سوال و یا پروژه به متخصصان در کمترین زمان
– پاسخ به سوالات و یا انجام پروژه ها در حداقل زمان و یا کمترین هزینه
– آشنایی با متخصصان مرتبط با صنایع پلیمری
– آشنایی متخصصان پلیمری با شرکت ها و صنایع مرتبط با تخصص خود
– دسترسی یه بانک اطلاعاتی متخصصان و صنایع پلیمری

 

                   سوال و یا پروژه پلیمری دارم

                   به سوال و یا پروژه پلیمری پاسخ می دهم