ثبت نام در انجمن

انجمن پليمر ايران شعبه اصفهان از کليه محققين دانشگاهي و صنعتي جهت عضويت در اين انجمن دعوت به عمل مياورد.